top of page

UAB AUTOKRISLAS PRIVATUMO POLITIKA
Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Autokrislas“ (toliau – Įmonė) internetinės svetainės www.autokrislas.lt bei socialinių tinklų paskyrų lankytojų ir naujienlaiškių gavėjų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau-Reglamentas) nuostatomis. Šia Politika Įmonė internetinės svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojai ir naujienlaiškių gavėjai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įmonės internetinės svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojas ir / ar naujienlaiškių gavėjas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Įmonė.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens
duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.
Duomenų valdytojas – UAB „Autokrislas“, juridinio asmens kodas: 158960244, buveinės adresas: Islandijos pl. 85-45, Kaunas, tel. nr. +370 698 26436 , elektroninio pašto adresas: info@autokrislas.lt.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.
Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią interneto svetainė išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje joje apsilankius.
Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.
Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
I SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
1. Įmonė, tvarkydama jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
1.1. Asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų(teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3. Įmonė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
1.4. Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.6. Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.7. Įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
II SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
2. Įmonė jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą, pagerinti jos veikimą, palengvinti informacijos
ieškojimą bei užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą, taip pat rinkodaros bei marketingo tikslu (Duomenų subjekto sutikimu siunčiant naujienlaiškius).
3. Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu Įmonė renka ir tvarko šiuos jūsų duomenis:
3.1. Asmens duomenis: vardą arba vardą ir pavardę (jums juos pateikus);
3.2. Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą (jums juos pateikus);
3.3. Kitus jūsų užklausoje / užsakyme Įmonei pateiktus asmens duomenis / informaciją;
3.4. Kitus naujienlaiškių gavėjų asmens duomenis (jums juos pateikus).
III SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
4. Asmens duomenys gaunami iš jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius
duomenis jūs pateikiate savo noru.
5. Įmonė jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja jūs susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą Įmonei internetinėje svetainėje, užsisakydami naujienlaiškius, siųsdami informaciją Įmonei internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais ar Įmonės socialinių tinklų paskyrose. Tokiais atvejais Įmonė jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir / ar siųsti naujienlaiškius, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.
6. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose teisės aktuose nustatytais terminais. Internetinės svetainės užklausose pateikti duomenys saugomi ne ilgiau kaip trejus metus po atsakymo į užklausą pateikimo, o vėliau yra sunaikinami.
IV SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
7. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
7.1. Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
7.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
7.3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Įmonėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jūsų asmens duomenys, jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
7.4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis, esant vienam iš šių pagrindų:
- asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
- atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis;
- jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti; - asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
7.5. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
- jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
- asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
- Įmonei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
- jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
7.6. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įmonė jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja jus;
7.7. Perkelti duomenis, tai yra jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Įmonė privalo nesudaryti tam kliūčių.
V SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
8. Įmonė, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
9. Su Įmonės renkamais ir tvarkomais jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
10. Įmonė užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
VI SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
11. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, teikiančioms Įmonei paslaugas, užtikrinančias Įmonės naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą. Tokiais atvejais jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.
12. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
13. Visais kitais atvejais jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant jūsų sutikimui.
VII SKYRIUS SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
14. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įmonei tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
15. Pagrindiniai Įmonės internetinėje svetainėje naudojami slapukai: 

 

 

 

16. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas internetinėje svetainėje paspaudus mygtuką „SUTINKU“, kai pasirodo pranešimas su tekstu: „Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl.“cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti, pakeisdami savo naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.“
17. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
18. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įmonės internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
VIII SKYRIUS NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS
19. Duomenų subjekto sutikimu rinkodaros bei marketingo tikslu Įmonė gali siųsti Duomenų subjektui naujienlaiškius su informacija apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus ar seminarus ir kitu tiesioginės rinkodaros turiniu.
20. Įmonė naujienlaiškius Duomenų subjektui siunčia ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę ir tik turėdama iš anksto duotą Duomenų subjekto sutikimą, išreikštą elektronine forma bei aktyviu veiksmu – t. y. ĮMONĖS internetinėje svetainėje užpildant atitinkamą formą ir nurodant elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujama gauti naujienlaiškius.
21. Įmonė naujienlaiškius Duomenų subjektui siunčia iki jo sutikimo atšaukimo.
22. Duomenų subjektui yra sudaroma galimybė lengvai atsisakyti gauti naujienlaiškius ir nesutikti dėl tolimesnio tokio tiesioginės rinkodaros turinio siuntimo. Tokia galimybė Duomenų subjektui yra sudaroma paspaudus ant nuorodos pačiame elektroniniame laiške.
23. Duomenų subjektui atsisakius toliau gauti Įmonės naujienlaiškius su tiesioginės rinkodaros turiniu, toliau naujienlaiškiai Duomenų subjektui nebesiunčiami.
IX SKYRIUS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
24. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje
svetainėje: www.autokrislas.lt

Screenshot 2024-02-22 130152.png
bottom of page